Een vitaal en toekomstbestendig Sportpark de Bijenkamp

16 juni 2021


Een vitaal en toekomstbestendig Sportpark de Bijenkamp

Via deze nieuwsbrief willen wij de leden van de sportverenigingen op de Bijenkamp 
informeren over de stand van zaken m.b.t. de onderlinge samenwerking voor een vitaal en 
toekomstbestendig Sportpark de Bijenkamp. Onder het mom van “Samen staan we sterker 
dan alleen” zien we het als belangrijke stap om gezamenlijk de weg naar de toekomst in te 
slaan.

Aanleiding en voorbereiding

In de tweede helft van 2018 heeft de Sport Federatie Berkelland in opdracht van de 
gemeente Berkelland een onderzoek uitgevoerd naar de vitaliteit van sportverenigingen in 
de gemeente Berkelland. De aanleiding voor dit onderzoek is een motie ondertekend door 
alle politieke partijen in de gemeenteraad. In de motie stond dat voorzieningen zo nodig op 
basis van maatwerk in het kader van algemeen belang een leefbaarheid (tijdelijk) worden 
ondersteund.
In het coalitieakkoord 2018-2022 erkent het college het belang van sportverenigingen voor 
de samenleving. Om deze reden kiest het college ervoor om voor de periode 2018 tot en 
met 2021 geld vrij te maken voor lastenverlichting van verenigingen.


Na dit onderzoek is er een klankbordgroep samengesteld met leden van diverse 
verenigingen. Binnen- en buitensport, grote en kleine verenigingen en ook afgevaardigden 
van de verenigingen in de kleine kernen waren onderdeel van deze klankbordgroep.

Na diverse overlegrondes is het rapport inzake het vitaliteitsonderzoek eind januari 
aangeboden aan de gemeente Berkelland. Kort samengevat was de conclusie dat de helft
van de beschikbare subsidie direct zou worden uitgekeerd op basis van aanbevelingen in 
het rapport vitaliteitsonderzoek en het overige via het transformatiefonds beschikbaar zou 
komen.

Geld uit het transformatiefonds kon men aanvragen door middel van het indienen van een 
plan van aanpak om te komen tot een vitale toekomstige vereniging of samen met andere 
verenigingen een plan van aanpak in te dienen. De sportverenigingen op de Bijenkamp
hebben voor dit laatste gekozen. Bestuurders van de diverse verenigingen hebben na een 
aantal brainstormsessies, met ondersteuning van de SFB, een plan van aanpak gemaakt en 
hiervoor een subsidieaanvraag ingediend. 

Plan van aanpak

Sportpark de Bijenkamp ligt in de kern Eibergen tegen de nieuwe N18 aan. Op het sportpark 
zijn 5 sportverenigingen gevestigd: een atletiekvereniging, een voetbalvereniging, een 
tennis- & padelvereniging, een ijsvereniging en een wieler- en skeelervereniging. Allen met 
een eigen accommodatie. De afgelopen 5 jaar zijn, met medewerking van de gemeente
Berkelland en provincie Gelderland, alle 5 accommodaties geheel vernieuwd. 

De context van en de vraag naar sport verandert. Een sportpark als de Bijenkamp kan vitaal 
worden/blijven en een belangrijke rol (blijven) vervullen in de lokale sportinfrastructuur maar 
dan zijn aanpassingen nodig. Om meer onderdeel uit te gaan maken van b.v. het 
maatschappelijke leven wil de Bijenkamp verbreden niet alleen organisatorisch maar ook 
fysiek. 


In het voorjaar van 2020 zijn de clubs in gesprek gegaan om na te denken over een 
algehele (ruimtelijke en sportieve) invulling van het sportpark, om zo een vitaal sportpark 
voor Eibergen en omgeving te creëren. Naast een aantal fysieke aanpassingen is ook
intensivering van de samenwerking op het park nodig. 

Het projectplan ‘Vitaal Sportpark de Bijenkamp’ omvat twee deelprojecten: 
1. fysieke aanpassingen richting meer gezamenlijke uitstraling en openheid en 
2. diverse initiatieven om de bezetting en het gebruik van het sportpark te vergroten 
met nieuw aanbod en nieuwe doelgroepen. 


Deel 1 en 2 bevatten de volgende punten:

  • gezamenlijk (groen)onderhoud( bermen, parkeerplaats,toegangsweg)/afvalverwerking)
  • vergroten vindbaarheid en bereikbaarheid.(uiting via borden, verlichting Needse-en Haaksbergseweg)
  • ontwikkeling centrale website, communicatiekanalen en uitstraling.
  • dagbesteding.(sociaal domein en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt)
  • combi-abonnement/-arrangementen
  • Bijenkamp als ontmoetingsplek voor senioren.
  • samenwerking met Eibergse- en regionale ondernemers. 

Dit plan van aanpak in het kader van een toekomstbestendig en vitaal sportpark is door de 
gemeente Berkelland gehonoreerd met een subsidie van € 25.000,=
Uit bestuurders van alle verenigingen van de Bijenkamp is een stuurgroep gevormd.

Foto: van links naar rechts:
Wilfried Schilderinck (FC Eibergen), Gerard Ruesink (Eibergse IJsvereniging), Eddie Grotenhuis, (Achterhoekse 
Sport Vereniging ASV),Jeroen Bennink (TV Mallumse Molen), Hugo Hagemeijer (RTC De Stofwolk),

 

Aanstellen Sportparkmanager

Om de punten in het plan van aanpak vorm te geven is naar onze mening professionele 
ondersteuning nodig. Ondersteuning zal gerealiseerd worden door het inzetten van een 
Sportparkmanager. De hulp van vrijwilligers bij het realiseren van het plan van aanpak is 
natuurlijk onontbeerlijk.
We hebben inmiddels overeenstemming bereikt met de Sport Federatie Berkelland om 2 
medewerkers, Quenda Kuitert en Wout Klein Goldewijk, van SFB aan te stellen in een duo 
functie als sportparkmanager. 

Foto: Wout Klein Goldewijk en Quenda Kuitert


Zij zullen ongetwijfeld ook contact hebben met vrijwilligers van de verenigingen en daarom 
zullen zij zich voorstellen in de diverse ledenvergaderingen.

 

Denk mee en neem contact op

Tot zover deze nieuwsbrief. Wellicht dat er nu al vragen en ideeën zijn. Schroom niet om 
één of meerdere leden van de stuurgroep te benaderen. Deze nieuwsbrief wordt op de websites en alle andere vormen van social media geplaatst van alle sportverenigingen.


Met vriendelijke groet,


Stuurgroep vitaal en toekomstbestendig “Sportpark de Bijenkamp”


Wilfried Schilderinck ([email protected])

Gerard Ruesink ([email protected])

Eddie Grotenhuis ([email protected])

Jeroen Bennink ([email protected])

Hugo Hagemeijer ([email protected])

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 545 472 891

Sportpark de Bijenkamp

Rietmolenseweg 6
7151 MD Eibergen