Reglementen

Baanreglement

 • Een ieder wordt geacht correct te handelen zowel binnen als buiten de banen het park netjes achter te laten en indien men als laatste vertrekt de verlichting op de banen als mede in de kleedlokalen en de hal uit te doen. Tevens moet men de hal en de poort af te sluiten met de daarvoor bestemde sleutel.
 • De speeltijd is 45 minuten per keer. U dient hiervoor ALTIJD het afhangbord te gebruiken ook al bent u de enige(n).
 • Afhangen is alleen mogelijk als u op het tennispark aanwezig bent.
 • Afhangen mag alleen met een eigen geldig KNLTB pasje of met een geldig winterlidmaatschap pasje. Ook is het mogelijk middels een dagpasje af te hangen. Bij enkelspel 2 pasjes en bij dubbelspel 4 pasjes afhangen. Hierop zal worden gecontroleerd.
 • U kunt nooit afgehangen worden door leden welke gelijktijdig met u maar op andere banen aan het spelen zijn.
 • Tijdens activiteiten van de vereniging of competitie zijn er op bepaalde tijden geen banen vrij. Dit wordt ruim van te voren bekend gemaakt.
 • Op werkdagen mag de jeugd t/m 12 jaar (basisschool) na 19.00 uur niet spelen en de jeugd t/m 17 jaar (voortgezet onderwijs) na 20.00 uur niet spelen tenzij er banen beschikbaar zijn.
 • Leden mogen 1 introducé per dag tot 17.00 uur meenemen indien er banen beschikbaar zijn. Dagpasjes verkrijgbaar bij kantine of de ledenadministratie en deze dienen ook afgehangen te worden.
 • Honden dienen aangelijnd te zijn en buiten het park te worden uitgelaten.
 • (Brom)fietsen horen in de daarvoor bestemde rekken te staan bij de toegang naar het park.
 • U wordt verzocht de banen alleen te betreden met tenniskleding en voor de ondergrond geschikte tennisschoenen teneinde beschadiging van de banen te voorkomen.
 • Houdt uw tennispark, kantine, kleedkamers schoon en neem alle afval mee van de banen na een wedstrijd en/of training.
 • Eventuele schade welke door u op het park moedwillig is aangericht zal op u worden verhaald.

 

Lesreglement senioren

 • Eén lesuur bestaat uit 50 minuten lestijd en 10 minuten vrij spel (bijvoorbeeld warming-upof inspelen). Deze 10 minuten van een lesuur zijn bedoeld als pauze. De trainer houdt een sanitaire stop, drinkt of eet wat, frist zich op of telefoneert even.
 • Aanmelding voor de tennistrainingen is bindend. Dit betekent dat betaling vereist is, ook als je om welke reden dan ook niet kunt deelnemen.
 • Indeling van een lesgroep wordt in overleg met de trainer en de lescoördinator bepaald.
 • De trainer beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden. De les gaat altijd door, tenzij de trainer afbelt.
 • Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald. Lessen die uitvallen door ziekte of afwezigheid van de trainer, worden altijd ingehaald.
 • Bij ziekte/blessure of afwezigheid: meld je trainer dat je niet komt. Indien niet bereikbaar de lescoördinator.
 • Betreed de tennisbanen alleen met tenniskleding en voor de ondergrond geschikte tennisschoenen, teneinde beschadiging van de tennisbanen te voorkomen.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 • Als u een les niet kunt volgen (door bv. ziekte of vakantie), dan wordt deze les als gegeven beschouwd.
 • TV Mallumse Molen en de trainer zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van ouderen van senioren evenals blessures.
 • TV Mallumse molen en de trainer zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 • Opmerkingen of klachten over de tennisles kunnen door de leerlingen bij de lescoördinator van TV Mallumse molen worden ingediend. ([email protected]) Deze zal de klacht bespreken met de trainer en dit terugkoppelen.

 

Lesreglement junioren en jong-senioren

 • Aanmelding voor de tennistrainingen is bindend. Dit betekent dat betaling vereist is, ook als je om welke reden dan ook niet kunt deelnemen.
 • Bij tussentijdse beëindiging (blessures, ziekte, verhuizing) door junior/jong-senior c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.
 • Betaling van het verschuldigde lesgeld vindt via automatische incasso plaats in 1 of 10 termijnen, keuze dient vooraf aangegeven te worden op het aanmeldformulier voor het lesseizoen.
 • Indeling naar niveau en leeftijd is voorbehouden aan de trainer in overleg met de jeugdcommissie.
 • Het aantal junioren en jong-senioren kan ertoe leiden dat er niet altijd in homogene groepen getraind kan worden. Als de trainer het noodzakelijk acht, kunnen er gedurende het lesseizoen wijzigingen worden aangebracht in de groepssamenstelling.
 • Het lesseizoen loopt gelijk aan het schooljaar en de schoolvakanties van het basisonderwijs.
 • Een lesuur bestaat uit 60 minuten, waarvan 50 minuten les en 10 minuten vrij zijn in te vullen door bijvoorbeeld een warming-up of inspelen.
 • Indien een les uitvalt op een algemeen erkende feestdag, dan wordt deze les ingehaald op een in onderling overleg vastgesteld tijdstip.
 • De les gaat altijd door, tenzij de trainer afbelt of afmeldt via Whatsapp.
 • Als er door weersomstandigheden niet getennist kan worden op de banen of om andere redenen de tennislessen niet kunnen doorgaan dan gelden de volgende regels:
  • De eerste keer wordt de tennisles vervangen door een alternatieve les.
  • De tweede keer wordt de les ingehaald. In overleg wordt een nieuwe datum afgesproken.
  • De derde keer vervalt de les.
  • Daarna wordt de bovenstaande cyclus herhaald.
 • Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.
 • Bij ziekte/blessure of afwezigheid, meld je de trainer dat je niet komt. Bij voorkeur met een privébericht via Whatsapp (niet de groepsapp).
 • TV Mallumse Molen is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van junioren en jong-senioren, evenals blessures.
 • Hou het tennispark, kantine en de kleedkamers schoon en neem alle afval mee van de banen en deponeer het in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Op werkdagen mag de jeugd tot en met 12 jaar (basisschool) na 19.00 uur niet spelen en de jeugd tot en met 17 jaar (voortgezet onderwijs) na 20.00 uur niet spelen tenzij er banen beschikbaar zijn.
 • (Brom)fietsen horen in de daarvoor bestemde rekken te staan bij de toegang van het park.
 • Eventuele schade die op het park moedwillig door een junior of jong-senior is aangericht, zal worden verhaald op de desbetreffende persoon.
 • Betreed de tennisbaan alleen met tenniskleding en voor de ondergrond geschikte tennisschoenen, teneinde beschadiging van de tennisbanen te voorkomen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0545-472891

Sportpark de Bijenkamp

Rietmolenseweg 5/J
7151 MD Eibergen